NMMSF presentation of project activities on the national TV

PROJECT ACAMF ON MACEDONIAN RADIO TELEVISION

As part of the popular weekend show Nedelen Magazin with Karolina Petkovska on the Macedonian television in March, Zoran Popovski – national coordinator of the project Athletes – Counselors Against Match Fixing in sports – was a guest.

In the 40-minute inter view, was talked about the phenomenon of fixing results in sports, how to prevent these occurrences and how to sensitize the public in order to raise public awareness against this disease in sports.

During the conversation, the results of the research on the perception of results rigging among ten categories of respondents were presented and a comparative analysis was made of the situation in Macedonia with the other participating countries (Slovenia, Serbia, Italy and Spain).

In addition, good practices from all countries were presented in terms of the prevention of fixing results, the legislation in them and the mechanisms to fight against this phenomenon.

The guest also presented the team of trainers and athletes – advisors who participate in the realization of the project.

At the end, Popovski shared information about the dissemination of the results of the project through the organized trainings of about 100 coaches, judges, teachers, parents of athletes and sports activists, and announced the final manifestation of the project in Macedonia, which is planned within the framework of the Small Olympics games in May, at which a massive presence of representatives of various sports federations and the media is expected.
_______________________________

ACAMF ПРОЕКТОТ НА МАКЕДОНСКА ТЕЛЕВИЗИЈА

Во рамки на популарната викенд емисија Неделен магазин со Каролина Петковска на Македонската телевизија во март гостуваше Зоран Поповски – национален координатор на проектот Спортисти – советници против местење резултати во спортот.

Во 40 минутното инетрвју стана збор за феноменот местење резултати во спортот, како да се превенираат овие појави и како да се сензибилизира јавноста заради јанење на јавната свест против оваа болест во спортот.

Во текот на разговорот беа презентирани резултатите од истражувањето на перцепцијата за местење резултати кај десетина категории испитаници и беше направена компаративна анализа на состојбата во македонија со другите земји учеснички од Словенија, Србија, Италија и Шпанија.

Покрај тоа беа презентирани и добри пракси од сите земји во однос на спречувањето на местењето резултати, легислативите во нив и механизмите за борба против оваа појава.

Гостинот го претстави и тимот на обучувачи и спортисти – советници кои учествуваат во реализација на проектот.

На крајот Поповски споедели и информации за дисеминацијата на резултатите од проектот преку организираните обуки на 50-ина тренери, судии, наставници, родители на спортисти и спортски активисти, а ја најави и завршната манифестација на проектот во Македонија која е планирана во рамки на Малите олимписки игри во мај на која се очекува масовно присуство на претставници ое различни спортски федерации и од медиумите.